Yleiset myyntiehdot

Väriteollisuustuotteiden yleiset myyntiehdot (VYM 2000)

1 SOVELTAMISALA

1.1. Näitä väriteollisuustuotteiden yleisiä myyntiehtoja (VYM 2000) noudatetaan alla olevan sisältöisinä elinkeinonharjoittajien väliseen kauppaan, mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin sovita.


2 TARJOUS

2.1. Tarjous on sitovana voimassa yhden kuukauden laskettuna tarjouksen jättämiseen varatun ajan päättymisestä.

2.2. Kohdissa 4.2 ja 4.3 mainitut perusteet oikeuttavat myyjän peruuttamaan tarjouksensa.


3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS

3.1. Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriitaiset, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä, ellei sopimuksessa ole muuta mainittu

– hyväksytty tarjous liitteineen

– sopimus liitteineen ja sopimusneuvottelupöytäkirja tai niiden puuttuessa kirjallinen tilaus tai senkin puuttuessa tilausvahvistus

– nämä väriteollisuustuotteiden yleiset myyntiehdot (VYM 2000)

– tarjouspyyntö ennen tarjouksen antamista annettuine kirjallisine lisäselvityksineen.

 

4 HINTA

 4.1. Hinta on kiinteä, jollei kirjallisesti ole toisin sovittu. Hinnalla tarkoitetaan arvonlisäverotonta hintaa. Arvonlisävero lasketaan toimituksen hintaan kulloinkin todellisena maksettavana verona.

 4.2. Valtiovallan lainsäädännollisistä toimenpiteistä johtuvat kustannusmuutokset

 – joiden peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muissa tapauksissa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen,

– joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessa voitu ottaa huomioon ja

– jotka ovat sopimuksen käsittämään suoritukseen välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia otetaan huomioon hintaa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä vain, jos niiden yhteisvaikutus on vähintään 0,5 % hinnasta ja jos jompikumpi osapuoli tekee tästä toiselle osapuolelle vaatimuksen 1 kuukauden kuluessa toimituksesta.

4.3. Merkittävä raaka-aineiden hinnannousu oikeuttaa myyjän lopettamaan toimituksensa ja vaatimaan vastaisten toimitusten osalta hinnantarkistusneuvotteluja.

4.4. Ostaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei toisin sovita.


5 KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN JA MUUT OSTAJAN VELVOLLISUUDET SEKÄ ASEMAAN VAIKUTTAVAT SEIKAT

5.1. Kauppahinta on suoritettava laskua vastaan hankinta-/toimitussopimuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti.

5.2. Jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, myyjä on oikeutettu veloittamaan sopimuksessa tai korkolaissa määritellyn viivästyskoron eräpäivästä maskupäivään.

5.3. Ostaja on velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että tavara voidaan valmistaa ja vastaanottaa aikataulun mukaisesti sovitulla tavalla.

5.4. Ostajan on tarkastettava tavara niin pian kuin kohtuudella on mahdollista. Virheelliseksi epäillyn tavaran käyttäminen on kielletty. Käyttämällä esim. värisävyltään väärää tuotetta ostaja osoittaa hyväksyvänsä poikkeaman eikä voi tämän jälkeen vedota tähän seikkaan tavaran virheenä.

5.5. Ostajan virheelliseksi väittämä tavara on säilytettävä myyjän tutkimuksia varten. Korvatut tuotteet samoin kuin tuotteet, joiden osalta on palautettu kauppahintaa, on palautettava myyjälle (myyjän kustannuksella), jos tämä niin vaatii ja palautus on kohtuudella järjestettävissä.

5.6. Ostajan on reklamoitava määräajassa virheen johdosta uhalla, että ostaja menettää oikeutensa vaatimusten tekemiseen.

5.7. Kurantin tavaran mahdollisesta palauttamisesta myyjälle sovitaan erikseen.

5.8. Ostaja huolehtii tavaran pakkausjätteestä.

 

6 OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

6.1. Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun kauppahinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu.

6.2. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivän jälkeen kirjallisesta pyynnöstä huolimatta tai jos ostajan maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, eikä ostaja pysty toimittamaan kirjallisesta pyynnöstä huolimatta tarvittavaa vakuutta, myyjä saa kieltää tavaran toimittamisen ja käyttämisen sekä kustannuksellaan erottaa hallintaansa ostajalle myymänsä tavarat.

 

7 VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN

7.1. Vahingonvaara siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sopimuksen mukaisesti luovutettu ostajalle tai itsenäisen rahdinottajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu.

7.2. Ellei tavaraa ostajan viivästyksen vuoksi ole luovutettu oikeana aikana, vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen, mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi. Vastuu tavaran vakuuttamisesta kuuluu tällöin ostajalle.

7.3. Ostajan tavaroiden varastoimisesta myyjän luona on sovittava kirjallisesti. Myyjä ilmoittaa niiden erottamisesta ostajalle.

 

8 VAKUUDET

8.1. Vakuutta koskeva vaatimus on esitettävä ennen sopimuksen tekemistä ja vakuus asetettava sopimuksessa määrätyssä ajassa.

 

9 TOIMITUSLAUSEKKEET

9.1. Toimitusehdot on sopimuksessa määriteltävä vakiintuneita toimituslausekkeita, kuten esimerkiksi Finnterms-toimitustapalausekkeita käyttäen.

 

10 ASIAKIRJAT JA OIKEUDET

10.1. Tavaran mukana toimitetaan Suomen lainsäädännön kulloinkin edellyttämät käyttöturvallisuustiedotteet.

10.2. Myyjä vastaa toimitukseen liittyvistä patentti- ja muita teollisoikeuksia koskevista vaatimuksista ja velvoitteista niin, ettei niistä aiheudu ostajalle kustannuksia tai haittaa.

 

11 VASTUU VIRHEESTÄ JA PUUTTEESTA

11.1. Myyjä vastaa siitä, että tavara on toimitusajankohtana

– myyjän omistuksessa ja määräysvallassa

– valmistettu kunnollisista raaka-aineista ja ammattitaidolla sekä että

– tuotteet vastaavat myyjän julkaisemissa voimassa olevissa tuotetiedotteissa esitettyä.

11.2. Myyjä vastaa tavaran virheestä, joka tavarassa on ollut vahingonvaaran siirtyessä ostajalle, vaikka virhe ilmenisi sitä myöhemmin.

11.3. Myyjä ei vastaa siitä, että tavara sopii johonkin erityistarkoitukseen tai muuhun ostajan aikomaan käyttöön, vaan tämän selvittäminen on ostajan asiana.

11.4. Sovitun toimituksen tai toimituserän virheenä tai puutteena ei pidetä sitä, että erityisesti asiakkaan tilauksesta valmistetun tuotteen määrä ylittää tai alittaa sovitun määrän kahdellakymmenellä (20) prosentilla.

11.5. Ostaja menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen, mikäli hän ei ilmoita virheestä myyjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa, viimeistään 21 päivän kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se tavaran tarkastuksessa havaita.

11.6. Myyjällä on oikeus valintansa mukaan joko korjata vastuullaan olevan tavaran virhe tai uusia virheellinen toimitus.

11.7. Jos myyjä ei täytä velvollisuuttaan korjata virhettä tai uusia toimitusta kohtuullisessa ajassa, ostajalla on oikeus korjata tai korjauttaa virhe myyjän kustannuksella. Ostajan on ennen virheen korjauttamista tai virheellisen toimituksen uusimista kirjallisesti ilmoitettava tästä myyjälle.

11.8. Myyjä ei vastaa virheestä, joka johtuu siitä, että tavaran kuljetuksesta, säilytyksestä tai käytöstä annettuja ohjeita ei ole noudatettu. Myyjä ei myöskään vastaa tavaran tavanomaisesta kulumisesta eikä ostajan tuottamuksesta aiheutuvista vioista.

11.8. Myyjä ei vastaa virheestä aiheutuvista välillisistä vahingoista.

 

12 TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

12.1. Jos toimitusta ei voida täyttää joko lainkaan tai joltakin osalta tai tavaraa ottaa vastaan sovittuna aikana taikka jos tällainen viivästys näyttää todennäköiseltä, osapuolen on viipymättä ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle.

12.2. Molemmat osapuolet ovat velvollisia heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan uuden toimitusajankohdan.

12.3. Myyjä ei vastaa viivästyksestään aiheutuvista välittömistä enempää kuin välillisistäkään vahingoista.

 

13 YLIVOIMAINEN ESTE

13.1. Kummallakin osapuolella on oikeus saada kohtuullinen pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksiensa täyttämisaikaan, jos velvollisuuden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sota, kapina, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy.

13.2. Mikäli tavaran valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy jostakin edellä mainitusta, myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, eikä myyjä voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta, myyjä saa tarpeellisen ja riittävän pidennyksen toimitusaikaansa.

13.3. Jos toinen osapuoli ei ole viipymättä ilmoittanut ylivoimaisen esteen alkamisesta toiselle osapuolelle, se ei voi vedota siihen vapauttamisperusteena.

 

14 TUOTEVASTUU

14.1. Myyjällä on toimittamiensa tuotteiden osalta tuotevastuulain mukainen tuotevastuu.

 

15 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

15.1. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle, ellei siitä erikseen sovita.

 

16 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

16.1. Jos jompikumpi osapuoli syyllistyy sopimusvelvollisuuksiensa olennaiseen laiminlyöntiin, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoitettuaan tästä ensin kirjallisesti, ellei laiminlyöntiä ole kohtuullisessa määräajassa korjattu.

16.2. Jos jompikumpi osapuoli on sellaisessa taloudellisessa tilassa, että on perusteltua syytä epäillä tämän suoriutumista sopimuksen mukaisista velvotteistaan, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus.

16.3. Mikäli ostaja on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa, myyjällä on sopimuksen purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesta keskeyttää toimitus, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu tai sen suorittamisesta on sovittu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti.

16.4. Sopimuksen purkautuessa kohdissa 16.1 tai 16.2 tarkoitetuissa tapauksissa toisella osapuolella on oikeus saada korvaus sopimuksen täyttämättä jättämisestä johtuvista kuluista ja vahingoista. Korvaukset kaikkiaan eivät sa ylittää kärsityn vahingon määrää.

16.5. Kummallakin osapuolella on oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli hankinta tai toimitus on pakko keskeyttää sodan, liikekannallepanon tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan ylivoimaisen esteen vuoksi pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi. Kumpikin osapuoli on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan esteestä toiselle osapuolelle.

 

17 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

17.1. Osapuolten välillä syntyvissä erimielisyyksissä on ratkaisut pyrittävä löytämään sopimusasiakirjojen määräyksistä ja niistä ilmenevistä periaatteista silloinkin, kun sopimusasiakirjoista ei saada suoraa vastausta syntyneisiin riitakysymyksiin.

17.2. Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin sitä mukaan, kun niitä ilmenee.

17.3. Osapuolet voivat kirjallisesti sopia, että sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet jätetään välimiesoikeuden ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti.

17.4. Osapuolet voivat sopia, että välimiesoikeuden muodostaa yksi välimies.

 

18 KAUPPALAIN NOUDATTAMINEN

18.1. Muilta osin noudatetaan kauppalakia.

2000/11 © Väriteollisuusyhdistys ry