Yleiset myyntiehdot

Väriteollisuustuotteiden yleiset myyntiehdot (VYM 2021)

1 SOVELTAMISALA

Näitä väriteollisuustuotteiden yleisiä myyntiehtoja (VYM 2021) noudatetaan alla olevan sisältöisinä elinkeinonharjoittajien väliseen kauppaan, elleivät osapuolet kirjallisesti toisin sovi.


2 TARJOUS

2.1. Tarjous on sitovana voimassa yhden (1) kuukauden laskettuna tarjouksen jättämiseen varatun ajan päättymisestä.

3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS

3.1. Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriitaiset, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä, ellei sopimuksessa ole muuta mainittu.

  • sopimus liitteineen ja sopimusneuvottelupöytäkirja.
  • hyväksytty tarjous liitteineen.
  • kirjallinen tilaus tai sen puuttuessa tilausvahvistus.
  • nämä väriteollisuustuotteiden yleiset myyntiehdot (VYM 2021)
  • tarjouspyyntö ennen tarjouksen antamista annettuine kirjallisine lisäselvityksineen.

4 KAUPPAHINTA JA SEN SUORITTAMINEN

4.1. Osapuolten sopimaan hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

4.2. Kauppahinta suoritetaan laskua vastaan osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti.

4.3. Mikäli ostaja ei suorita kauppahintaa sovitussa määräajassa, ostaja on velvollinen suorittamaan erääntyneelle maksulle sopimuksen tai voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä todelliseen maksupäivään.

5 OSTAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET

5.1. Ostaja on velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että tuote voidaan valmistaa, toimittaa ja vastaanottaa osapuolten sopimassa aikataulussa ja tavalla.

5.2. Ostajan on tarkastettava tuote niin pian kuin se kohtuudella on mahdollista.

5.3. Ostajan virheelliseksi epäilemän tuotteen käyttäminen on kielletty. Käyttämällä esim. värisävyltään väärää tuotetta ostaja osoittaa hyväksyvänsä poikkeaman, eikä ostaja voi tämän jälkeen vedota tähän seikkaan tuotteen virheenä.

5.4. Ostajan virheelliseksi väittämä tuote on säilytettävä myyjän tutkimuksia varten. Virheelliset tuotteet samoin kuin tuotteet, joiden osalta on palautettu kauppahintaa, on palautettava myyjän vaatimuksesta ja kustannuksella myyjälle, mikäli palautus on kohtuudella järjestettävissä.

5.6. Virheettömän tuotteen mahdollisesta palauttamisesta myyjälle sovitaan erikseen.

5.7. Ostaja vastaa tuotteen pakkausjätteen asianmukaisesta hävittämisestä.

6 OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

6.1. Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy ostajalle, kun kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan maksettu.

6.2. Mikäli erääntynyttä kauppahintaa ei myyjän kirjallisesta pyynnöstä huolimatta ole suoritettu annetussa lisäajassa, tai on perusteltua syytä epäillä ostajan maksukykyä, eikä ostaja toimita asianmukaista vakuutta myyjän kirjallisesta pyynnöstä huolimatta, myyjällä on oikeus kieltää tuotteen toimittaminen ja käyttäminen sekä erottaa kustannuksellaan hallintaansa ostajalle myymänsä tuotteet.

7 VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN

7.1. Vahingonvaara siirtyy ostajalle silloin, kun tuote on sopimuksen mukaisesti luovutettu ostajalle tai itsenäisen rahdinottajan kuljetettavaksi, elleivät osapuolet toisin kirjallisesti sovi.

7.2. Ellei tuotetta ole ostajan viivästyksen vuoksi luovutettu oikeana aikana, vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen, mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi. Vastuu tuotteen vakuuttamisesta kuuluu tällöin ostajalle.

7.3. Ostajan tavaroiden varastoimisesta myyjän luona on sovittava kirjallisesti. Myyjä ilmoittaa niiden erottamisesta ostajalle.

8 VAKUUDET

8.1. Vakuutta koskeva vaatimus on esitettävä ennen sopimuksen tekemistä ja vakuus asetettava sopimuksessa määrätyssä ajassa.

9 TUOTTEEN TOIMITUS

9.1. Toimitusehdot tulee sopia kirjallisesti ennen toimituksen aloittamista.

9.2. Ostaja vastaa toimituskustannuksesta, elleivät osapuolet toisin kirjallisesti sovi.

9.3. Tuotteen mukana toimitetaan Suomen lainsäädännön kulloinkin edellyttämät käyttöturvallisuustiedotteet ja muut voimassa olevan lainsäädännön tuotteen valmistajalta edellyttämät asiakirjat.

10 VASTUU VIRHEESTÄ JA PUUTTEESTA

10.1. Myyjä vastaa siitä, että kaupan kohteena oleva tuote

  • on myyjän omistuksessa ja määräysvallassa.
  • ei riko kenenkään patentti tai muita teollisoikeuksia tai velvoitteita.
  • on valmistettu ammattitaidolla asianmukaisista ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimista raaka aineista ja vastaa myyjän julkaisemissa voimassa olevissa tuotetiedoissa esitettyä ja soveltuu niiden mukaiseen käyttöön.
  • sisältää tuotteen myyntihetkellä voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät.

10.2. Myyjä vastaa tuotteen virheestä, joka tuotteessa on ollut vahingonvaaran siirtyessä ostajalle, vaikka virhe ilmenisi sitä myöhemmin.

10.3 Ostaja menettää oikeutensa vedota tuotteen virheeseen, mikäli hän ei ilmoita virheestä myyjälle kirjallisesti viimeistään 21 päivän kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se tuotteen tarkastuksessa havaita.

10.4. Myyjällä on oikeus valintansa mukaan joko korjata vastuullaan olevan tuotteen virhe tai uusia virheellinen toimitus.

10.5. Jos myyjä ei täytä velvollisuuttaan korjata virhettä tai uusia toimitusta kohtuullisessa ajassa, ostajalla on oikeus korjata tai korjauttaa virhe myyjän kustannuksella. Ostajan on ennen virheen korjauttamista tai virheellisen toimituksen uusimista kirjallisesti ilmoitettava tästä myyjälle.

10.6. Myyjä ei vastaa virheestä, joka johtuu siitä, että tuotteen kuljetuksesta, säilytyksestä tai käytöstä annettuja ohjeita ei ole noudatettu. Myyjä ei myöskään vastaa tuotteen tavanomaisesta kulumisesta, eikä ostajan tuottamuksesta aiheutuvista vioista.

10.7. Myyjä ei vastaa virheestä aiheutuvista välillisistä vahingoista, eikä myöskään kolmannelle aiheutuvista vahingoista.

10.8. Myyjän vastuu virheistä aiheutuneista vahingoista ei voi ylittää osapuolten välisen sopimuksen arvonlisäverotonta kokonaisarvoa.

11 TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

11.1. Jos toimitusta ei voida täyttää joko lainkaan tai joltakin osalta tai tuotetta ottaa vastaan sovittuna aikana taikka jos tällainen viivästys näyttää todennäköiseltä, osapuolen on viipymättä ilmoitettava tästä kirjallisesti toiselle osapuolelle.

11.2. Molemmat osapuolet ovat velvollisia heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan uuden toimitusajankohdan.

11.3. Myyjä ei vastaa viivästyksestä aiheutuvista vahingoista, ellei viivästys ole johtunut myyjän tuottamuksesta tai tahallisuudesta. Myyjän vastuu viivästyksestä aiheutuvista vahingoista on rajattu viivästyneen toimituserän arvonlisäverottomaan kokonaisarvoon.

12 YLIVOIMAINEN ESTE

12.1. Kummallakin osapuolella on oikeus saada kohtuullinen pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksiensa täyttämisaikaan, jos velvollisuuden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sota, kapina, vienti tai tuontikielto, luonnonmullistus, pandemia tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy.

12.2. Mikäli tuotteen valmistuksessa tarvittavien raaka aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy jostakin edellä mainitusta, ennakoimattomasta tai myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, eikä myyjä voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta, myyjällä on oikeus saada riittävä pidennys toimitusaikaan.

12.3. Mikäli tuotteen valmistuksessa tarvittavien raaka aineiden kustannus suhteessa osapuolten välillä sovittuun kauppahintaan muuttuu merkittävästi jostakin edellä mainitusta osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, osapuolella on oikeus vaatia välittömiä hinnantarkistusneuvotteluita.

12.4. Jos toinen osapuoli ei ole viipymättä ilmoittanut kirjallisesti toiselle osapuolelle ylivoimaisen esteen alkamisesta, ilmoittamisen laiminlyönyt osapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen vapauttamisperusteena.

13 TUOTEVASTUU

13.1. Myyjällä on toimittamiensa tuotteiden osalta kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain mukainen tuotevastuu.

14 TIETOSUOJA

14.1. Osapuolet sitoutuvat omassa toiminnassaan huolehtimaan osapuolten välisen sopimuksen perusteella keräämiensä henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä ja noudattamaan voimassa olevaa EU:n yleistä tietosuoja asetusta (2016/679) sekä henkilötietojen käsittelyä koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

15 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

15.1. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle, ellei siitä erikseen kirjallisesti sovita.

16 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

16.1. Jos jompikumpi osapuoli syyllistyy sopimusvelvollisuuksiensa olennaiseen laiminlyöntiin, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ilmoitettuaan tästä ensin kirjallisesti rikkoneelle osapuolelle, ellei laiminlyöntiä ole korjattu kohtuullisessa ilmoituksessa esitetyssä määräajassa.

16.2. Jos jompikumpi osapuoli on sellaisessa taloudellisessa tilassa, että on perusteltua syytä epäillä tämän suoriutumista sopimusvelvoitteistaan, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti.

16.3. Mikäli ostaja on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa, myyjällä on sopimuksen purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesti keskeyttää toimitus, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu tai sen suorittamisesta on sovittu kirjallisesti. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti.

16.4. Sopimuksen purkautuessa kohdissa 16.1 tai 16.2 tarkoitetuissa tapauksissa toisella osapuolella on oikeus saada korvaus sopimuksen täyttämättä jättämisestä johtuvista välittömistä kuluista ja vahingoista. Korvaukset kaikkiaan eivät saa ylittää aiheutuneen vahingon määrää.

16.5. Kummallakin osapuolella on oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pakko keskeyttää sodan, liikekannallepanon tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan ylivoimaisen esteen vuoksi pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi. Tällaiseen esteeseen vetoava osapuoli on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan ao. esteestä toiselle osapuolelle.

17 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

17.1. Osapuolten välillä syntyvissä erimielisyyksissä on ratkaisut pyrittävä löytämään sopimusasiakirjojen määräyksistä ja niistä ilmenevistä periaatteista silloinkin, kun sopimusasiakirjoista ei saada suoraa vastausta syntyneisiin riitakysymyksiin.

17.2. Mikäli osapuolet eivät ole toisin sopineet, osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Keskuskauppakamarin välimieslautakunta voi kuitenkin asianosaisen pyynnöstä päättää, että riita ratkaistaan nopeutetun menettelyn sääntöjen sijasta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti, jos välimieslautakunta katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon riidan arvo, jutun vaikeusaste ja muut merkitykselliset seikat.

18 KAUPPALAIN NOUDATTAMINEN

18.1. Muilta osin noudatetaan kauppalakia.

2021/02 © Väriteollisuusyhdistys ry